วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 23:32 น.

Refresh อัตโนมัติ ทุก 2 นาที   (เว็บ AirQ เดิม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11.3

PM2.5 (µg/m³)

KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 1 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 17/06/2024 เวลา 23:31 น.

8.2

PM2.5 (µg/m³)

KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 60 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 17/06/2024 เวลา 23:00 น.

10.7

PM2.5 24HrAverage (µg/m³)
KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง
ข้อมูล ณ วันที่: 17/06/2024 เวลา 23:00 น.

3.8

ก๊าซโอโซน O3 (ppb)
KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 60 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 17/06/2024 เวลา 23:00 น.

คุณภาพอากาศดีมาก

PM2.5 มีค่าระหว่าง 0 - 15.0 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 0 - 35 ppb

  • ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

คุณภาพอากาศดี

PM2.5 มีค่าระหว่าง 15.1 - 25.0 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 36 - 50 ppb

  • ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ

คุณภาพอากาศปานกลาง

PM2.5 มีค่าระหว่าง 25.1 - 37.5 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 51 - 70 ppb

  • ประชาชนทั่วไป: ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

PM2.5 มีค่าระหว่าง 37.6 - 75.0 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 71 - 120 ppb

  • ประชาชนทั่วไป: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

PM2.5 มีค่าระหว่าง 75.1 µg/m³ ขึ้นไป, O3 มีค่าระหว่าง 121 ppb ขึ้นไป

  • ประชาชนทุกคน: งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด