รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ธ.ค. 2562 ณ เวลา 05:00 น.

 • PM2.5
  ค่าปัจจุบัน

 • 16 @ 2019-12-07 05:33:00

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม.

 • 22.00

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 24 ชม.

 • 20.96

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • ก๊าซโอโซน (O3)
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม.

 • 52.49

 • ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ | ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง


©2019-20 V2.0 พัฒนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม
โดยการสนับสนุนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)