กราฟ PM2.5 สามสิบวัน (720 ชั่วโมง) ที่แล้ว | ข้อมูล ณ วัน-เวลา 2022-09-28 12:59:30
ข้อมูลมีค่าเป็น 0 หมายถึง N/A (not applicable) ไม่มีข้อมูล
©2020 V1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์